Działalność społeczna

 • od 29.11.2019 – Członek Rady Zatrudnienia Socjalnego II Kadencji (2019-2022) przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
  Powołanie RZS 2019-2022
 • od 04.11.2019 – Członek Komitetu Akredytacyjnego III Kadencji (2019-2022) MRPiPS;
  Powołanie KA 2019-2022
 • 22.02.2019 – Udział w pracach Komisji Konkursowej MRPIPS, powołanej w celu oceny ofert w otwartym konkursie realizowanym w Programie „0d zależności
  ku samodzielnosci” – edycja 2019 r.;
  Współpraca MRPiPS 2019
 • od 2007 – Prezes Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim;
 • od 2010 roku – Wiceprezes/Skarbnik Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział Lublin;
 • 2010-2014 – Wiceprzewodniczący lub Przewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej;
 • od 2011 – Przewodniczący/Członek Społecznej, Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Janowskiego;
  Powołanie PSRON 2011 Powołanie PSRON 2015
 • 2012 rok – Członek nieformalnego Zespołu ds. Er 2012 – Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, przy MPiPS;
 • 02.2013 do 31.12.2015 – Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPIPS;
  Podziękowanie RPS 2016
 • 2013-2018 – Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa lubelskiego;
  Powołanie RKE 2013
 • od 2013 – członek Powiatowej Rady Zatrudnienia Powiatu Janowskiego;
  Powołanie PRZS 2012 Powołanie PRRP 2017
 • od 2015 roku Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego;
  Uchwała RKRES 2015
 • od 2015 – członek Zarządu/ Prezes Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej;
 • od 2015 – Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny;
 • 10.2016-10.2019 – Członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
  Powołanie RZS 2016 Podziękowania RZS 2016-2019
 • od 2016 – Redaktor Naczelny Czasopisma Zatrudnienie Socjalne.pl.;
 • od 2017 – Dyrektor Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodka Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej;
 • od 21.03.2017 – Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego powołany do Zespołu Roboczego ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego;
  Uchwała Zespół Roboczy 2017
 • od 30.04.2018 – członek Krajowej Sieci Reintegracji przy Ośrodek Sektorowej Animacji Reintegracji prowadzonym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie;
  Powołania KSR 2018
 • od 2010 roku Członek Komisji Konkursowych przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  Powołania Ocena Projektów 2010-2015
 • od 18.05.2020 roku Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – VI kadencja;
  Powołania RDPP WL 2020