Aktywność zawodowa – doradztwo

Prowadzenie doradztwa, poradnictwa oraz mentoring i coaching

 1. Przeprowadzenie 42 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez JSNP Humanus, w ramach realizacji usługi „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej” realizowanego na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Batorzu, Chrzanowie, Godziszowie i Potoku Wielkim, realizujących projekty systemowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, rok 2011.
 2. Przeprowadzenie 104 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez JSNP Humanus, w ramach realizacji usługi „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej” realizowanego na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Batorzu, Chrzanowie, Godziszowie i Potoku Wielkim, realizujących projekty systemowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, rok 2012.
 3. Prowadzenie doradztwa prawnego w wymiarze 15 h, w ramach realizacji projektu: „Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku.
 4. Przeprowadzenie 54 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez JSNP Humanus, w ramach realizacji usługi „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej” realizowanego na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Batorzu, Chrzanowie, Godziszowie i Potoku Wielkim, realizujących projekty systemowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, rok 2013.
 5. Prowadzenie doradztwa prawnego i finansowego w wymiarze 38 h, w ramach realizacji projektu: „Promowanie przedsiębiorczości społecznej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.
 6. Prowadzenie doradztwa, w wymiarze 20 h, w zakresie przedsiębiorczości społecznej, aspektów prawnych, uwzględnienia ekonomii społecznej w dokumentach programowych prowadzone w ramach realizacji projektu: „Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim”, realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim w 2014 roku.
 7. Przeprowadzenie 24 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.” – ogłoszonego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” 2011 -2015 rok, rok 2015.
 8. Przeprowadzenie 12 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016” – realizowany w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, rok 2016.
 9. Przeprowadzenie 24 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016 – realizowany w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, rok 2016.
 10. Przeprowadzenie 24 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017” – realizowanego w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, przez Gminę Potok Wielki, rok 2017.
 11. Przeprowadzenie 24 godzin poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018” – realizowanego w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, przez Gminę Potok Wielki, rok 2018.