Biogram

Dr Paweł Wiśniewski, działacz społeczny i prawnik, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosowanych  w Warszawie i współpracownik Kolegiów Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Biłgoraju. Długoletni Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział Regionalny w Lublinie. Członek Rady Zatrudnienia Socjalnego i Komitetu Akredytacyjnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Powołany przez Marszałka Województwa Lubelskiego do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Autor wielu publikacji i ekspertyz naukowych i praktycznych z zakresu prawa, polityki społecznej, ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego oraz usług społecznych. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, przemocy domowej oraz badania jakości usług społecznych, w szczególności usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Jest pomysłodawcą powołania i prezesem Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Redaktorem Naczelnym wydawanego przez fundację czasopisma Zatrudnieniesocjalne.pl, a także Dyrektorem, prowadzonej przez fundację, Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodka Wsparcia Podmiotów Reintegracyjnych.

Od kilka lat zajmuje się tematyką usług społecznych, w szczególności wdrażaniem ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych. Wspiera gminy i ośrodki pomocy społecznej w przekształcaniu z ops-ów w centra, autor jedynej na rynku publikacji na ten temat. Twórca Obserwatorium Centrów Usług Społecznych  w Lublinie i inicjator powołania Konwentu Centrów Usług Społecznych, funkcjonującego przy Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej.

W dotychczasowej pracy zajmował się także obsługą prawną ośrodków pomocy społecznej, m. in. w Batorzu, Godziszowie, Potoku Wielkim, Czudcu, Solcu Kujawskim, Alwerni i Janowie Lubelskim. Był Doradcą Burmistrza Janowa Lubelskiego ds. Ekonomii Społecznej.

Obecnie pełni także funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, w kilku jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych i jednostkach oświatowych. Jest również autorem kilkunastu dokumentów strategicznych o nazwie Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych przygotowanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla podmiotów z całej Lubelszczyzny, zwłaszcza przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Wykształcenie

  • Stopień naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Tytuł pracy: Instytucjonalizacja zatrudnienia socjalnego w Polsce. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, w Lublinie, Lublin 2017 rok.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Prawa i Administracji, kier. administracja, mgr administracji, Katowice 2001 rok.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kier. prawo, Katowice, mgr prawa, Katowice 2003 rok.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami społecznymi– szkolenie służb zatrudnienia”, Lublin 2008 rok.
  • UMCS w Lublinie, Studia Podyplomowe „Organizacji Pomocy Społecznej”, Lublin 2010 rok.
  • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kurs – Audytor wewnętrzny, Warszawa 2016 rok.
  • Policealne Studiów Zawodowe „UNIWERSUS” w Sosnowcu, specjalność – Ochrona Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny, Sosnowiec 1997 rok.
  • Zespół Szkół Technicznych, Technikum Elektroniczne, technik elektronik o specjalności urządzenia elektroniczne, Katowice 1995 rok.