Aktywność zawodowa

Prowadzenie warsztatów, seminariów i szkoleń

 1. Przeprowadzenie prelekcji w ramach projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, temat prelekcji: „Funkcjonowanie i aktywizacja osoby, rodziny środowiska lokalnego przy wykorzystywaniu instrumentów aktywnej integracji na przykładzie JSNP Humanus”, – 17.09.2011 rok, wymiar 3h.
 2. Przeprowadzenie w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu, na zlecenie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, wykładu: „Tworzenie podmiotów otoczenia ekonomii społecznej, w tym cis, kis i spółdzielni socjalnych.” – 22.09.2012, wymiar 5h.
 3. Przeprowadzenie warsztatów „Model współpracy publicznych i niepublicznych IRP i IPS w projekcie „Model współpracy IRP i IPS narzędziem efektywnej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a realizowanego przez Stowarzyszeniem Ruch Społeczno-Samorządowy „Nasza Metropolia” z siedzibą w Warszawie 32h.
 4. Przeprowadzenie warsztatu „Jak wykorzystywać instrumentarium ekonomii społecznej w realizacji kontraktów socjalnych – praktyczne podpowiedzi” – seminarium zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, 21.02.2012 rok, wymiar 3h.
 5. Moderowanie dyskusji jednej z grup tematycznych podczas Ogólnopolskich Spotkań Sieciujących Centra Integracji Społecznej, 18.04.2013 rok, Cedzyna k. Kielc , spotkanie organizowane przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie, wymiar 4h.
 6. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu, realizowanego przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus, „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej” z zakresu podstaw ekonomii społecznej, wymiar 16h.
 7. Przeprowadzenie 8h warsztatów w ramach seminarium upowszechniającego „Model współpracy publicznych i niepublicznych IRP i IPS w projekcie „Model współpracy IRP i IPS narzędziem efektywnej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”, a realizowanego przez Stowarzyszeniem Ruch Społeczno-Samorządowy „Nasza Metropolia” z siedzibą w Warszawie, marzec 2014.
 8. Przeprowadzenie 24 godzin warsztatów z zakresu podstaw ekonomii społecznej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej- edycja 2014 prowadzonego, na zlecenie ośrodków pomocy społecznej w Batorzu, Chrzanowie, Godziszowie i Potoku Wielkim, październik 2014 rok
 9. Przeprowadzenie 16 godzin warsztatów pt.: „Niezbędnik do rozwoju ekonomii społecznej”, w ramach projekt: „Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskim.
 10. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć warsztatowych pt.: „Ekonomia Społeczna Twoją Szansą”, w ramach realizacji projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016” – realizowany w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.
 11. Przeprowadzenie 22 h warsztatów metodyczno-edukacyjnych podczas spotkań metodyczno-edukacyjne (warsztatów) dla lokalnych instytucji z powiatu janowskiego na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (w tym w szczególności wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia ) w ramach realizacji projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 – realizowany w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.
 12. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć warsztatowych pt.: „Ekonomia Społeczna Twoją Szansą” realizowanych w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016 – realizowany w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.
 13. Przeprowadzenie 24 godziny zajęć grupowych zajęć warsztatowych z zakresu ekonomii społecznej – w ramach projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017” – realizowanego w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, przez Gminę Potok Wielki – 2017 rok