Konwent Centrów Usług Społecznych

 

W dniu 16 września 2021 roku, uczestnicy spotkania inaugurującego działalność Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie postanowili utworzyć platformę współpracy pod nazwą Konwent Centrów Usług Społecznych). Uznali, że wspólnie identyfikują się z postawionym celem ustawy o realizacji usług społecznych zmierzającym do stworzenia w kraju takiego systemu instytucjonalnego, według którego „mieszkańcy na zasadzie jednego okienka uzyskują dostęp z różnych obszarów, świadczonych przez podmioty lokalne z różnych sektorów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu”.

Misją powołanego Konwentu CUS jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wspieranie się w dążeniu do profesjonalizacji usług społecznych, które są kierowane do ogółu mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, a także wzajemne działanie na rzecz rozwoju różnych form współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, które mogą być cennym partnerem w realizowaniu usług społecznych i organizacji działań wspierających.

Konwent Centrum Usług Społecznych będzie realizował misję poprzez następujące działania:

  1. wspieranie integracji środowisk instytucjonalnych zajmujących się problematyką usług społecznych wokół tematyki partnerskiej współpracy, służącej wzmacnianiu potencjału realizatorów usług społecznych, wprowadzaniu standardów jakości usług społecznych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin;
  2. propagowanie wiedzy wśród instytucji administracji publicznej oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat efektywności rozwiązań ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych, dobrych wzorców działania tych nowych jednostek organizacyjnych lokalnych polityk społecznych;
  3. wspieranie i propagowanie dobrych wzorców partnerskiej współpracy pomiędzy Centrami Usług Społecznych, a organizacjami pozarządowymi, w szczególności prowadzącymi podmioty zatrudnienia socjalnego oraz wszystkimi innymi podmiotami działającymi w sektorze usług społecznych;
  4. inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do tworzenia na terenie gmin modeli lokalnej współpracy w zakresie realizacji usług społecznych, opartych na problematyce usług społecznych, w tym tworzenie własnych podmiotów zatrudnienia socjalnego lub podejmowania ścisłej współpracy z już działającymi, sprawdzonymi jednostkami zatrudnienia socjalnego.

Zapraszam do uczestnictwa z pracach Konwentu CUS