Zmiana kryteriów dochodowych z pomocy społecznej

W dniu 14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Podwyższone kryteria będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł;
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł;

Nowe kryteria dochodowe wpływają także na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 719 zł;
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
    – kwota minimalna – do wysokości 721 zł;
    – kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł;
  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł;
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).