Stanowisko Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.08.2021 r.

w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Uchwała nr 2/2021 Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.08.2021 r.